Opći uvjeti prodaje i isporuke

1. Općenito:
a)    Trgovačko društvo Asphalt & Beton – Knafl d.o.o. Benkovac, Zapužane 102  (u daljnjem tekstu: ABK) utvrdilo je uvjete i načine prodaje i isporuke proizvoda ABK kupcima proizvoda iz asortimana ABK
b)    Opći uvjeti prodaje i isporuke robe (u daljnjem tekstu: Uvjeti), sastavni su dio svih ugovora o prodaji i isporuci robe (u daljnjem tekstu: Ugovor) koje sklapa sa svojim kupcima prilikom obavljanja svoje djelatnosti.
c)    U slučaju da odredbe pojedinačnog Ugovora odstupaju od odredbi ovih Općih uvjeta prodaje, odredbe ugovora imati će prednost u primjeni.
d)    Temeljem ovih Uvjeta ABK nastupa kao proizvođač i prodavač betonske galanterije (u daljnjem tekstu: Roba).
e)    Temeljem ovih Uvjeta kupcem se smatra svaka ona osoba čiju narudžbu je ABK prihvatio.
f)    Za pravovaljanost usmenih dogovora prije ili prilikom sklapanja ugovora potrebna je suglasnost ABK u obliku pismene potvrde.
g)    Ovi Opći uvjeti prodaje i isporuke vrijede za sve buduće isporuke naručitelju

2. Ponuda i sklapanje Ugovora:
a)    Ponude su neobvezujuće osim ako nije izričito drugačije ugovoreno. Njihova valjanost je naznačena na ponudi. Ponuda obuhvaća naziv proizvoda, količine, cijene, uvjete plaćanja, rokove dostave/preuzimanja i ostale uvjete.
b)    Narudžba Robe se vrši isključivo putem narudžbenice pisanim putem
c)    Predmet prodaje i isporuke Robe koju bi ABK trebao izvršiti, bit će usmeno ili pismeno definiran prihvatom i/iIi potvrdom narudžbe robe kupca.
d)    Ugovor se smatra sklopljenim na dan kada je ABK prihvatio i potvrdio narudžbu kupca.
e)    ABK zadržava pravo ne prihvatiti narudžbu kupca i to isključivo iz objektivnih i ozbiljnih razloga, a o čemu najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka narudžbe treba  izvijestiti kupca.
f)    Sve prodaje i isporuke Robe će se vršiti prema ovim Uvjetima, osim ukoliko nešto drugo nije posebno ugovoreno s određenim kupcem.
g)    Ako kupac u roku od dva tjedna nakon primitka ponude ne prihvati istu, ABK ima parvo na opoziv ponude.

3. Cijena:
a)    Obračun se vrši na temelju važećeg cjenika u trenutku isporuke uvećano za PDV.
b)    Cijena Robe se obračunava prema Cjeniku važećem na dan izdavanja obvezujuće ponude, odnosno prihvata narudžbe kupca od strane ABK.
c)    U veleprodajnom cjeniku cijene su navedene bez PDV-a.
d)    Sve cijene u veleprodajnom cjeniku ukoliko nije drugačije ugovoreno, su izražene fco. skladište ABK, utovareno.
e)    Kupcu će se obračunati isključivo stvarno isporučene količine Robe temeljem potpisane otpremnice.
f)    Kupcu će se obračunati i palete u iznosu prema veleprodajnom cjeniku
g)    Kod izvoza robe, cijene izražene u stranoj valuti biti će obračunate u kune u skladu sa srednjim tečajem HNB-a

4. Rokovi isporuke i isporuka Robe:
a)    Za sve isporuke vrijede rokovi naznačeni u obvezujućoj ponudi, odnosno, prihvatu narudžbe.
b)    Uobičajeni rokovi isporuke Robe su 30 radnih dana ukoliko Robe nema na skladištu; ukoliko je Roba na skladištu uobičajeni rok isporuke je do 5 radnih dana.
c)    Ukoliko je kupac prije preuzimanja Robe iz bilo kojeg razloga odustane od Ugovora, dužan je tvrtci ABK naknaditi štetu u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti naručene, a neisporučene Robe.
d)    Isporukom Robe obveza ABK smatra se izvršenom.

5. Uvjeti plaćanja:
a)    Uvjeti plaćanja dogovoreni su Ugovorom uz definirana sredstva osiguranja plaćanja. Ukoliko s kupcem nije sklopljen ugovor, plaćanje se vrši na temelju predračuna. Za zakašnjela plaćanja obračunavat će se zakonska zatezna kamata.

6. Pravo vlasništva:
a)    Sve dok se u potpunosti ne izvrši plaćanje, isporučena roba ostaje u vlasništvu ABK. Ukoliko ABK zbog neplaćanja kupca preuzme robu natrag, na temelju prava za zadržavanje vlasništva, kupac snosi troškove transporta u slučaju povrata ili daljnje prodaje robe.
b)    Ukoliko povrat Robe više nije moguć iz bilo kojeg razloga (osim više sile), iIi ukoliko se predmetna Roba vrati prekomjerno oštećena, kupac je zbog neispunjenja obveze na povrat Robe u obvezi platiti tvrtci ABK i ugovornu kaznu u iznosu od 25% (dvadesetpet posto) od ukupne vrijednosti isporučene Robe.

7. Ispitivanje kvalitete, zaštita okoliša, jamstva i garancije:
a)    ABK jamči za standardnu kvalitetu svojih proizvoda.
b)    Uz stalnu tvorničku kontrolu i podršku tvrtke TPA ODRŽAVANJE KVALITETA I INOVACIJA d.o.o.  , kontinuirano pratimo i održavamo kvalitetu naših proizvoda na visokoj razini, a u isto vrijeme posebno brinemo o zaštiti okoliša i ekologiji kao o neizostavnom elementu življenja modernog čovjeka.

8. Prigovori kupca:
a)    Kupac je dužan provjeriti odgovaraju li podaci s otpremnice Robi koja je stvarno isporučena. Kupac je dužan u roku 7 dana od dana isporuke Robe, dostaviti tvrtki ABK pisani prigovor za sve vidljive nedostatke Robe.
b)    Kupac je dužan u roku 15 dana od dana isporuke robe pisano obavijestiti ABK za sve skrivene nedostatke.
c)    Prigovori izvan navedenih rokova neće biti uvaženi.
d)    Neznatne razlike u boji istovrsnih proizvoda betonske galanterije, te sitne razlike u strukturi nisu predmet reklamacije. Razlike u nijansama boja između pojedinih formata jedne proizvodne serije uvjetovani su tehnološkim procesom i naglašavaju prirodan karakter opločnika. Posebno se to odnosi na opločnike iz grupe „Color-Mix“ kod kojih se, zbog specifičnosti proizvodnje, najčešće mogu pojaviti veći kontrasti između bijele i drugih boja. Povremeni veći kontrast nije nedostatak i kao takav također ne podliježe reklamaciji, već odražava posebnu karakteristiku opločnika
e)    U rijetkim slučajevima može doći do blagih žutih odnosno crveno-smeđih obojenja površine opločnika (zbog vremenskih i okolišnih utjecaja). Kako mi ne možemo utjecati na nastanak navedenih obojenja ista ne podliježu reklamaciji.
f)    Vapnene mrlje nisu predmet reklamacije. Kada se na betonskim proizvodima ponekad stvaraju bijele mrlje ili siva koprena mrlje, radi se o tzv. izbijanju vapna. Ono se tehnički ne može izbjeći i stoga nije predmet reklamacije. Tiejkom vremena to će izbijanje pod utjecajem vremenskih prilika nestati, budući da se radi o prirodnom procesu. U posebno tvrdokornim slučajevima preporučamo čišćenje sredstvom koje sadrži kiselinu (npr. sredstvo za čišćenje kamenca i odstranjivač cementnih mrlja).
g)    Preporučamo da kocku polaže stručna pravna osoba. Prilikom ugradnje opločnika ili ploča bez fuge (koji su postavljeni vrlo usko) na površinama može doći do pucanja rubova što se događa zbog dodirivanja dvaju opločnika ili ploča. Tu se ne radi o lošim proizvodima već o pogrešnom načinu ugradnje na koji je posebno potrebno obratiti pažnju.
h)    Roba za koju kupac stavlja prigovor, mora biti izdvojena, ne ugrađena, te će ABK i kupac zajednički, zapisnički utvrditi stanje Robe kao i istu fotografirati.
    Prigovori NEĆE BITI UVAŽENI od strane tvrtke ABK, niti će tvrtka ABK snositi troškove uklanjanja/ponovnog postavljanja proizvoda za koje je kupac uočio eventualne nedostatke a unatoč tome je iste ugradio.
i)    Reklamiranu robu kupac ne smije staviti u daljnju prodaju sve dok ABK ne izda eventualno odobrenje za prodaju iste.

9. Povrat Robe:
a)    ABK će na zahtjev kupca odobriti povrat robe uz poštivanje niže naznačenih uvjeta.
b)    Ukoliko dođe do isporuke prevelike količine robe u odnosu na narudžbu kupca, ona će biti prihvaćena natrag tek nakon što je ABK pismeno obaviješten o tome te ako je roba neoštećena i original zapakirana na paletama spremna za otpremu.
c)    Roba vraćena od kupca koja nije uredno zapakirana na paletama neće biti preuzeta. U svakom slučaju kupac prilikom povrata robe mora imati potvrdu o preuzimanju iste (otpremnicu) na kojoj su prikazani proizvodi s količinama.

10. Završne odredbe:
a)    Sve sporove koji bi mogli proizaći iz primjene iIi tumačenja pojedinih odredbi ovih Općih Uvjeta prodaje i isporuke, ugovorne strane se obvezuju rješavati mirnim putem, a ukoliko to nije moguće ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Zadru.
b)    Ovi opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se 0d 01.01.2014. godine.


U Benkovcu, 31.12.2022. ABK